+++ Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! +++

Acatistul Nașterii Maicii Domnului

De este preot, se zice: „Binecuvântat este Dumnezeul nostru...”,

iar de este diacon, monah sau mirean, se zice: „Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi”. Amin.

Apoi se zice:
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (se zice de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește (de trei ori),
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi:
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău; toți, lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Apoi, Crezul:
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi după Scripturi.
Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă,să judece vii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne miluiește (de 12 ori),
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru (și trei închinăciuni)

și Psalmul 142:
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea s-a tulburat înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit Tins-am către Tine mâinile mele; însetat-a de Tine sufletul meu, ca un pământ fără de apă. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Să nu întorci fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit.

Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea Ta, vei scoate din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta vei sfârși pe vrăjmașii mei, și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

și iarăși:
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.

Slavă Tatălui și Fiuluiși Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia (de trei ori)

apoi Troparul:
Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:
Miluiește-mă Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa că drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi curăți; spăla-mă-vei, și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale, și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfa, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa bine-plăcută lui Dumnezeu este duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău jertfe.

CONDACELE ȘI ICOASELE

Condacul 1:

Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui Celui înțelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și, cu credință, din inimă lăudați-o așa:

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Icosul 1:

Soborul îngeresc și neamul omenesc astăzi după cuviință să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine și nădejdea așteptării lui Adam se împlinește. Pe care toți, lăudând-o, așa să-i zicem:

Bucură-te, că viața și bucuria prin tine lumii se va trimite;
Bucură-te, steaua dimineții cea înțelegătoare;
Bucură-te, steaua darului care vestești venirea în lume a veșnicului Soare;
Bucură-te, dimineață și zori care aduci lumii veșnică nemurire;
Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;
Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care șarpele i-a înșelat;
Bucură-te, camară a tainelor mântuirii neamului omenesc;
Bucură-te, floarea milei și a îndurării Părintelui ceresc;
Bucură-te, odor ales de Dumnezeu și slavă fecioriei;
Bucură-te, sălașul cel cuvântător și cămara cea sfânta a bucuriei;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 2-lea:

Adam și Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea Lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat și Maica milei la noi a sosit; pentru care, slavă dăm Lui Dumnezeu, așa: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Adam, cu taină, la început pe femeie cu numele vieții a numit-o, ca la plinirea vremii, prin Eva cea tainică și duhovnicească, viața lumii s-a înnoit și bucuria în locul întristării a răsărit; pe care, cu credință, din inimă o lăudăm așa:

Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui Celui neînserat;
Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;
Bucură-te, roua milostivirii Lui Dumnezeu, prin care arșița păcatului se răcorește;
Bucură-te, roua cea de viață aducătoare, prin care roua morții se tămăduiește;
Bucură-te, lăcaș preasfânt și raiul cel gândit al desfătării;
Bucură-te, fântâna darurilor și izvor al mângâierii;
Bucură-te, stâlparea cea înțelegătoare din rădăcină împărătească;
Bucură-te, floare duhovnicească din sămânță arhierească;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor și scară cerească;
Bucură-te, raiule cu totul înflorit;
Bucură-te, raiule cuvântător și preaîmpodobit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 3-lea:

Bucurie a luat de la Dumnezeu, Ana, pentru nașterea lui Samuel, dar și mai mare a fost bucuria dumnezeieștilor Părinți pentru nașterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă și mulțumită din toată inima au adus Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

După îndelungată vreme de nerodire și de mâhnire a dumnezeieștilor tăi părinți, ca un soare preafrumos ai răsărit și noaptea întristărilor ai risipit-o prin nașterea ta și bucurie la toată lumea ai vestit. Pentru care, cu smerenie și cu umilință te lăudăm așa:

Bucură-te, că nașterea ta, îngerul Domnului o a vestit;
Bucură-te, că numele tău, de înger s-a proorocit;
Bucură-te, că la nașterea ta, cerul și pământul s-au bucurat;
Bucură-te, că numele de Maria ca taină de la Dumnezeu ți s-a dat;
Bucură-te, că cele cinci slove ale numelui tău pe unele din darurile tale le-a arătat;
Bucură-te, că tu cu fecioria și cu proorocia ai covârșit-o pe Maria;
Bucură-te, căci cu milostenia și cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail;
Bucură-te, că frumusețea Rahilei ai întrecut-o fără de asemănare;
Bucură-te, că frumusețea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare;
Bucură-te, ca pe Iudita cea înțeleaptă, cu înțelepciunea ai întrecut-o;
Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, prin moartea cea gânditoare ai covârșit-o;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 4-lea:

Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare, că, iată, semnul bucuriei în lume a strălucit și Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit; de a cărei venire, cerul și pământul se bucură și împreună cu noi cânta Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Înaintea Soarelui dreptății, steaua dimineții celei duhovnicești a răsărit și raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și pe dumnezeiasca Pruncă, ce s-a născut, cu bucurie mare să o lăudăm așa:

Bucură-te, Preasfântă, dumnezeiască Pruncă și odor preacinstit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, care la noi ai sosit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, pe care mai înainte, cu duhul, proorocii te-au văzut;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce te-ai născut spre mântuirea lumii;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că din pantece neroditor ai răsărit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că prin a ta naștere a venit în lume mila Lui Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin care sosește împăcarea lumii cu Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, de a cărei naștere se veselește toată lumea;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că ai izgonit întristarea cea veche din lume;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că prin nașterea ta ne izbăvești de osândă;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce înlături de la ușa Edenului sabia cea de foc păzitoare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că ne aduci iarăși desfătarea raiului;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 5-lea:

Nazaretul cel mic și nebăgat în seamă să se veselească și să se bucure, căci cu slavă și cu cinste s-a îmbrăcat prin nașterea ta, Pruncă a Lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te laudă și cântă Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Înflorit și sfințit tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-a arătat Fecioara, cea înflorită cu frumusețea fără de asemănare și împodobită cu felurimea darurilor Preasfântului Duh. De a ta gândita și simțită frumusețe foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda așa:

Bucură-te, floarea darurilor cea înflorită și frumusețea cea fără asemănare;
Bucură-te, Fecioară, cea împodobită cu sfințenie nemuritoare;
Bucură-te, floare care din tulpină uscată ai răsărit;
Bucură-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit;
Bucură-te, floare care ai covârșit toate florile raiului cu frumusețea ta;
Bucură-te, floarea darurilor cea preaaleasă;
Bucură-te, Fecioară peste care Duhul Lui Dumnezeu s-a odihnit;
Bucură-te, Fecioară, preasfântă și preafrumoasă;
Bucură-te, floare duhovnicească, care ai împodobit pământul;
Bucură-te, Fecioară, care ai fost aleasă de Mirele-Cuvântul;
Bucură-te, floare care cu slavă nemuritoare pururea înflorești;
Bucură-te, Fecioară, care covârșești cu frumusețea cea duhovnicească cerurile;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 6-lea:

Porumbița lui Noe, oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu, porumbiță cuvântătoare, născându-te astăzi, semnul milei și al milostivirii Lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toți ne bucurăm și pe Dumnezeu Îl lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Pe tine, porumbița Lui Dumnezeu, văzându-te sosind la noi, fiica potopului păcatelor ne părăsește, căci toată lumea prin nașterea ta se izbăvește de osândă, pentru care cu bucurie te lăudăm:

Bucură-te, porumbiță a Lui Dumnezeu, care la noi astăzi ai sosit;
Bucură-te, porumbița darului, care ai vestit încetarea morții păcatului;
Bucură-te, porumbiță de aur cu totul preastrălucită;
Bucură-te, porumbiță duhovnicească și preasfințită;
Bucură-te, porumbiță cuvântătoare și preafrumoasă;
Bucură-te, porumbiță preasfântă și preaaleasă;
Bucură-te, porumbiță, prin care lumea s-a izbăvit de întristare;
Bucură-te, porumbiță, prin care ne-am izbăvit de rana morții;
Bucură-te, porumbiță, peste care Duhul Sfânt a venit;
Bucură-te, porumbiță, pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 7-lea:

Avraam Patriarhul și Sara s-au slăvit de demult pentru nașterea lui Isaac. Dar, Preacurata Fecioară, cu cât este slava ta mai înaltă decât a lui Isaac, cu cât slava dumnezeieștilor tăi părinți a covârșit pe cea a lui Avraam? Pentru care, se cuvine a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Scara lui Iacob, pe tine, Preasfânta Fecioară, te-a închipuit, căci pe aceea îngerii s-au văzut suindu-se și pogorându-se; iar prin tine, scara cea înțelegătoare, Ziditorul îngerilor până la noi S-a pogorât și firea noastră prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui; pentru care te laudăm așa:

Bucură-te, scară duhovnicească, pe care Dumnezeu până la noi S-a pogorât;
Bucură-te, scară înțelegătoare, prin care cerul și pământul s-au unit;
Bucură-te, scară de taină, care de la pământ ne-ai ridicat;
Bucură-te, scara cea tainică, care pe cer te-ai rezemat;
Bucură-te, scara Lui Dumnezeu, cea preaminunată;
Bucură-te, scara cerului, cea preaînfricoșată;
Bucură-te, scară gândită, a tainelor mântuirii;
Bucură-te, scară gândită, spre desăvârșire;
Bucură-te, scară, prin care s-a pogorât la noi mila Lui Dumnezeu și îndurarea;
Bucură-te, scară, prin care noi ne suim la Dumnezeu și luăm iertarea;
Bucură-te, scară vie, care toate treptele duhovnicești ți le-ai agonisit;
Bucură-te, scara Duhului, prin care firea oamenilor până la cer s-a suit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 8-lea:

Preafericiții tăi părinti, Ioachim și Ana, după a lor făgăduință, dar sfânt, cu totul fără prihană, te-au adus pe tine Lui Dumnezeu și tuturor oamenilor. Copilă a darurilor, adusă ai fost Lui în Biserică și ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu și ca un înger îl lăudai pe El, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Viețuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfântă Fecioară, a fost asemenea îngerilor Lui Dumnezeu, căci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile minții erai și în slavoslovia Lui pururea zăboveai; pentru care și noi, smeriții, te lăudăm așa:

Bucură-te, căci cu ochii minții de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai văzut;
Bucură-te, căci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut;
Bucură-te, că gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai;
Bucură-te, că din gura ta cea de gând pe Duhul Sfânt pururea Il trăgeai;
Bucură-te, că prin tăcerea ta cea de gând ai stăruit în luarea aminte;
Bucură-te, că prin tăcerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-a luminat;
Bucură-te, căci cu smerenia cea preaînaltă te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, că prin smerenia ta spre tine Domnul a căutat;
Bucură-te, căci prin adâncimea smereniei tale, cu înălțime de slavă și de dar te-ai încununat;
Bucură-te, că, în Sfânta Sfintelor, Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ți vesti;
Bucură-te, că de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 9-lea:

Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul și L-ai născut mai presus de firea nașterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Cortul lui Moise cu meșteșug, oarecând, s-a împodobit, iar tu, Preasfânta Fecioară, cort sfânt și înțelegător spre încăperea Lui Dumnezeu Cel necuprins te-ai făcut și întru tine L-ai încăput, pentru care te lăudăm:

Bucură-te, cort al Legii Darului preafrumos lucrat;
Bucură-te, chivot al Lui Dumnezeu preaînfrumusețat;
Bucură-te, chivot viu și de mână neîmpletit;
Bucură-te, chivot prealuminat și preasfințit;
Bucură-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfințit;
Bucură-te, cort pe care slava Lui Dumnezeu l-a acoperit;
Bucură-te, cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii;
Bucură-te, cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat;
Bucură-te, cort care spre sfințirea și mântuirea lumii te-ai făcut;
Bucură-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput;
Bucură-te, cort cu frumusețe duhovnicească împodobit;
Bucură-te, cort viu și înțelegător întru care Cuvântul a locuit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 10-lea:

Împăratul Solomon, biserica preafrumoasă Lui Dumnezeu a zidit, iar împăratul cerului și al pământului pe tine, Preasfântă Fecioară, biserică vie și înțelegătoare spre a Sa sălășluire te-a pregătit. Pentru care, toate popoarele prin tine Il lăudăm și-I cântăm lauda: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Adusu-te-ai pe tine Lui Dumnezeu ca o haină de aur, cu toată podoaba faptelor bune împodobită și ca o biserică vie și înțelegătoare, a cărei frumusețe gândită pe ceruri le-a întrecut; iar cetele îngerilor mult minunându-se, pe tine te laudă așa:

Bucură-te, biserică mai desfatată decât cerurile;
Bucură-te, biserică preasfântă și înfrumusețată;
Bucură-te, biserică în care a încăput Dumnezeu;
Bucură-te, biserică preaîmpodobită, care pe biserica lui Solomon ai înfrumusețat-o;
Bucură-te, biserică a cărei slavă dinlăuntru strălucește;
Bucură-te, biserică înțelegătoare în care Dumnezeu se odihnește;
Bucură-te, biserică însuflețită și cuvântătoare;
Bucură-te, biserică întru care pururea luminează neînseratul Soare;
Bucură-te, biserică mai înaltă decât cerurile;
Bucură-te, biserică a Preasfântului Duh, cea prealuminată;
Bucură-te, căci cu darurile Sfântului Duh strălucești foarte;
Bucură-te, biserica milei și a milostivirii, care pe toți îi adăpostești;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 11-lea:

Mai înainte te-a văzut pe tine, Sfântă Fecioară, dumnezeiescul Prooroc Iezechiel, ca pe o ușa încuiată și pecetluită cu Duhul, prin care a intrat și a ieșit Hristos-Dumnezeu, nestricând pecețile fecioriei tale, pe Care Il lăudăm și Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Prin tine, ușa vieții celei de taină, a venit în lume Mântuitorul și ușile cerului s-au deschis pentru toți cei ce vor crede în El și pe tine te vor avea mijlocitoare preabună; pentru care te lăudăm așa:

Bucură-te, ușa Lui Dumnezeu prin care Viața a intrat;
Bucură-te, ușa cea înțelegătoare a cerescului Împărat;
Bucură-te, ușa prin care mila și iertarea pentru noi a venit;
Bucură-te, ușa raiului celui preasfințit;
Bucură-te, ușa luminii și a bucuriei;
Bucură-te, ușa cea pecetluită a fecioriei;
Bucură-te, ușa împărăției cerurilor cea preafrumoasă;
Bucură-te, ușa mântuirii cea preaaleasă;
Bucură-te, ușa vieții și a îndurării;
Bucură-te, ușa milei și a mângâierii;
Bucură-te, ușa gândită a slavei celei nemuritoare;
Bucură-te, ușa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 12-lea:

David, Proorocul și împăratul, după cuviință să se bucure, că din neamul lui pe pământ vlăstar preasfânt a răsărit, care Rodul vieții, prin Duhul Sfânt, Il va aduce în lume; pe Care îngerii și oamenii Îl laudă și Îi cântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Dumnezeiescul Părinte David, pe tine mai înainte te-a văzut, prin Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împărăteasă a cerului și a pământului, stând de-a dreapta Lui Dumnezeu, îmbrăcată în haină aurită și împodobită, pe care noi, smeriții robii tăi, cu credință din inimă te lăudăm:

Bucură-te, Împărăteasa cerului și a pământului.
Bucură-te, Împărăteasa cerului cea preaslăvită.
Bucură-te, Împărăteasa cea fără de asemănare, mai slăvită decât Serafimii.
Bucură-te, Împărăteasa îngerilor și a tuturor cetelor celor înțelegătoare.
Bucură-te, Împărăteasă preasfântă și preafrumoasă.
Bucură-te, Împărăteasă preabună și preaaleasă.
Bucură-te, Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc.
Bucură-te, Împărăteasa cea cu frumusețe duhovnicească împodobită.
Bucură-te, Împărăteasa zilei, care în ziua judecății celei de apoi vei sta lângă divanul cel de fulger.
Bucură-te, Împărăteasă preaîndurată, care la vremea judecății celei de apoi mare îndrăzneală către Judecatorul vei avea.
Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă și preafolositoare.
Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă, nadejdea preaticalosului meu suflet la judecata cea viitoare.

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condacul al 13-lea:

O, Preacurată și Preasfântă, dumnezeiască Pruncă Maria care te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea, asculți rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, care, cu credință și cu evlavie, din inimă lăudăm nașterea ta cea preacinstită și cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertare păcatelor noastre, pace și mare milă, cântându-I: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Soborul îngeresc și neamul omenesc... și Condacul întâi: Astăzi ușa vieții se deschide…

Apoi:

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă, Preacurată și Preanevinovată dumnezeiască Pruncă și Fecioară Maria, care te-ai născut din părinți drepți și fără prihană, spre bucuria și mântuirea a toată lumea. O, Preasfântă Fecioară, floarea firii omenești, preafrumoasă și preaînțeleaptă, care din tulpină uscată și neroditoare ai răsărit și care, prin a ta naștere, întristarea preafericiților tăi părinți și a toată lumea ai risipit-o; nu ne lăsa pe noi, păcătoșii și nevrednicii, care întru întristări și scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre.

O, roadă preasfințită a rugăciunii și a înfrânării, ascultă rugăciunea neputincioșilor robilor tăi și, cu darul preasfintelor tale rugăciuni, ajută-ne nouă și ne învață a ne ruga Lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire și fără de formă.

Pe tine, chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să mijlocești pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pocăință. Pe tine, Maica bucuriei, te rugăm, veselește cu darul tău sufletele noastre cele mâhnite și cuprinse de întristare. Tu, Maica Luminii, mijlocește la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minților și a inimilor noastre.

Tu, raiule cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curățim de intinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însuflețit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfântă și cu totul fără de prihană a Lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem și noi, cei neputincioși, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului și Maica celor întâi-născuți. Tu, căruță Luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei, care de-a pururea este strălucitoare celor drepți și sfinți.

Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbrește-ne pe noi de acea fierbințeală a poftelor trupești și de aprinderea mâniei și a iuțimii. Pe tine, ceea ce ești starea fulgerului dumnezeirii și raza cea strălucită a Soarelui celui de gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că și noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu și să nu întristăm cu păcatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuiește în noi.

Tu, noian al darurilor celor duhovnicești, ajută-ne să dobândim și noi, nevrednicii, darul Lui Dumnezeu în veacul de acum și în cel viitor. Tu, sălaș al Duhului Sfânt, mijlocește cu darul tău la Dumnezeu, ca inima curată să zidească în noi și cu duh drept să înnoiască cele dinlăuntru ale noastre.

Pe tine, Maica îndurării și a mângâierii, te rugăm, cu adâncă umilință a inimii, să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urma al vieții noastre, ca să ne ajuți și să ne mângâi sufletele în vremea despărțirii de acest trup stricăcios și de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiță înțelegătoare cu aripi de aur și cu străluciri de fulger, te rugăm din toată inima să călătorești cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoșătoare ale văzduhului și toată puterea întunericului celui de sub cer.

Pe tine, ușa vieții, a luminii și a bucuriei, te rugăm să ne ajuți să intrăm pe porțile cele sfinte ale Împărăției cerurilor și să ajungem, cu darul preasfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, la lumina veseliei celei neasemănate și neapropiate.

Pe tine, Împărăteasa cerului și a pământului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi și care ai născut pe Ziditorul Serafimilor și i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, te rugăm, noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare și înfricoșătoare a Judecății de apoi și să îmblânzești mânia cea sfântă și dreaptă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre.

Amin.

Templates and Extensions by Vision.Com
  • Meniu principal

  • Căutare

Vedere din parc